SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA FOTOGRAFSKE STORITVE VEČNI TRENUTEK

1. ČLEN – SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1.1     Večni trenutek je ime, pod katerim delujeva fotografa Luka Vabič in Ana Koblar (v nadaljevanju fotografa), registrirana za opravljanje fotografske dejavnosti preko S.P. Specializirava se za fotografijo porok ter portretne fotografije parov. Vsa objavljena vsebina na spletni strani www.vecni-trenutek.si, vključno s fotografijami je last Luka Vabiča in Ane Koblar ter je avtorsko zaščitena, razen če ni drugače navedeno. Kopiranje in objavljanje teh del v komercialne namene je prepovedano.

1.2     Fotografiranje poteka po predhodni rezervaciji preko elektronske pošte info@vecni-trenutek.si, preko izpolnitve obrazca na spletni strani www.vecni-trenutek.si/kontakt, preko socialnega omrežja Facebook na strani https://www.facebook.com/vecnitrenutek/ ali preko telefona na številki 031-751-743 ali 041-695-990. Rezervacija je možna tudi v živo, s sestankom fotografov in para.

1.3     Z rezervacijo potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani in ste seznanjeni s stilom fotografiranja ter ponudbo.

2. ČLEN – PISNA SOGLASJA

2.1     S podpisom pogodbe o sodelovanju, naročnik fotografske storitve izjavlja, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja.

3. ČLEN - CENE IN ODPOVEDI

3.1     Cene so obračunane po veljavnem ceniku, ki ga naročnik prejme v ponudbi za fotografiranje. Cene darilnih bonov so enake cenam, ki veljajo na dan nakupa darilnega bona in se s časom ne spreminjajo. Nismo davčni zavezanci.

3.2     Plačilo v celoti (100% cene fotografske storitve) se poravna do dneva opravljanja fotografske storitve in se izvede z nakazilom na TRR podjetja.

3.3     Ob odpovedi rezervacije fotografske storitve se v roku 14 dni od odpovedi poravna znesek odpovedi, ki je fiksen, a se razlikuje glede na čas odpovedi:

  • V šestih (6) mesecih pred predvideno izvršitvijo fotografske storitve je naročnik ob odpovedi zavezan plačati pet (5) odstotkov cene paketa fotografske storitve.
  • Od šest (6) do dva (2) meseca pred izvršitvijo fotografske storitve je naročnik ob odpovedi zavezan plačati trideset (30) odstotkov cene paketa fotografske storitve.
  • Od dva (2) meseca do datuma izvršitve fotografske storitve je naročnik ob odpovedi zavezan plačati petdeset (50) odstotkov cene paketa fotografske storitve.

3.4     V primeru nosečnosti bodoče neveste je potrebno čim hitreje obvestiti fotografa, če naročnik namerava prestaviti termin. Če nas naročnik obvesti v roku prvega tromesečja nosečnosti in želi termin poroke prestaviti/odpovedati, njen datum poroke pa je v zadnjem trimesečju nosečnosti, naročnik lahko odpove fotografsko storitev brez plačila ob odpovedi.

3.5     V primeru dolgotrajne bolezni ali dokazano drugih nepredvidljivih dogodkov (smrt, smrt v družini, prometna / druga zdravstveno hujša nesreča, zapleti v nosečnosti) naročnik ni zavezan k poravnavi stroška odpovedi rezervacije ob predložitvi ustreznega dokazila.

4. ČLEN – NAROČILO STORITVE

4.1     Z naročilom storitve fotografiranja se naročnik zavezuje, da je seznanjen z načinom izvedbe, ceno, rokom in datumom plačila, kar potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji. Naročnik podpiše pogodbo o sodelovanju.

4.2     Fotografa se zavezujeta, da bosta storitev opravila v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

5. ČLEN – DISTRIBUCIJA

5.1     Večni trenutek bo po fotografiranju izmed vseh posnetih fotografij izbral najboljše in le-te računalniško obdelal, nato pa v dogovorjem roku stranki predal fotografije in dogovorjene izdelke.

Fotografije v digitalni obliki na prenosnem mediju naročnik dobi po pošti, v nekaterih primerih lahko tudi osebno. Fotografije bo naročnik prejel do 8-ih tednov po fotografiranju.

Rok za dobavo fotoknjig in ostalih tiskanih izdelkov je odvisen od datuma naročila in predvidenega časa dostave tiskarskega podjetja. Za roke povezane z dobavo fotoknjig Večni trenutek ne odgovarja.

5.2     Za prekoračitev dogovorjenih rokov distribucije fotografij v primeru nepredvidljivih dogodkov fotograf ne odgovarja.

6. ČLEN – POTNI STROŠKI

6.1     Obračunavamo potne stroške, katerih višina se dogovarja z naročnikom pred izvajanjem fotografske storitve.

7. ČLEN – DARILNI BON IN POPUSTI

7.1     Če ob prejetju fotografij prejmete darilni bon ali če ste bon prejeli kot darilo, ga lahko koristite do datuma, ki je označen na bonu. Rezervacija termina je potrebna najmanj 6 mesecev pred koriščenjem bona. Za prepozne rezervacije fotografa ne odgovarjata. Če fotografa nista prosta na željen datum, za prepozno rezervacijo ne odgovarjata. Menjava bona za gotovino ni možna. Če ima bon označenega upravičenca bona, lahko le-ta koristi bon, kar pomeni da darilni bon ni prenosljiv.

7.2   Prejmete lahko tudi darilni bon s popustom. Popusti se ne seštevajo. Popust velja le za ceno oziroma paket, ki je označen na bonu in ne za ostale storitve (dodatne fotografije, fotoknjigo, ostale izdelke), razen če ni drugače navedeno.

8. ČLEN – AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

8.1     Fotograf dodeli del materialnih avtorskih pravic naročniku ob plačilu storitve in sicer pravico reproduciranja fotografij za nekomercialno uporabo. Fotograf si pridržuje možnost objave fotografij za namene trženja in objave referenc.

8.2     Naročnik ima pravico do objave fotografij v javnosti (objava na socialnih omrežjih i.p.d.). V primeru komercialne objave je stranka dolžna obvestiti fotografa. V vsakem primeru je ob objavi fotografij potrebno navesti Večni trenutek z oznako “foto: Večni trenutek”. Če se fotografije s strani stranke delijo v komercialne namene, mora stranka predhodno pridobiti pisno soglasje fotografov Večnega trenutka.

8.3     Prepošiljanje fotografij drugim ponudnikom poročnih storitev (ponudnikom ličenja, cvetličarni, poročnim organizatorjem, poročnim blogom, ipd.) je dovoljeno v dogovoru s fotografom in ob ustrezni navedbi. Prepošiljanje fotografij, ponudbe in ostale dokumentacije drugim fotografom je prepovedano.

9. ČLEN – IZREDNI DOGODKI

9.1     V primeru nepredvidljivih dogodkov (okvare, odpovedi, kraje ali uničenje fotografske opreme, računalnikov, diskovja), ki bi se pripetili med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi pomenilo, da naročnik vseh ali dela fotografij ne more prejeti, fotografa ne odgovarjata za izgubo originalnih posnetih fotografij, vseeno pa se zavezujeta, da stranki povrneta vplačani znesek fotografske storitve.

9.2     Po distribuciji fotografij na USB-ključek in po prejetju fotografij je naročnik sam odgovoren za fotografije in njihovo hrambo. Večni trenutek bo originale zadržal še naslednjih 14 dni po pošiljanju fotografij, a ne odgovarja za vašo izgubo ali morebitno uničenje USB-ključka.

9.3     Če fotograf ne more izvršiti naročene storitve zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, druge zdravstvene težave) je dolžan termin predporočnega fotografiranja prestaviti na drug termin, ki ustreza naročniku. Na dan poroke se zavezujemo nadomestiti manjkajočega člana ekipe. Ekipa Večnega trenutka sodeluje z več fotografi, ki nadomestijo manjkajočega fotografa na dan storitve.

9.4     V primeru nenamernega ali namernega poškodovanja ali uničenja fotografove opreme, ki jo povzroči naročnik ali gost na dan fotografiranja, je le-ta dolžan nadomestiti vso uničeno opremo po cenah, ki veljajo na trgu za uničen izdelek. Če se krivca za zlonameren nastanek škode ne najde, je škodo dolžan poravnati naročnik. Naša oprema je naš edini vir preživetja, hkrati pa smo z njo dolžni zagotoviti izdelek tudi naročnikom pred in za vami. Če je krivca nemogoče enoznačno določiti, se krivca išče s pomočjo pristojnih organov.

9.5     Nesporazume fotograf in naročnik rešujeta sporazumno. Naročnik pod nobenim pogojem ne sme javno (po blogih, forumih, socialnih omrežjih, ipd.) žaliti, obrekovati, opravljati ali sramotiti Večnega trenutka ali fotografov osebno. V primeru nespoštovanja člena 9.5 bo Večni trenutek ukrepal v skladu s pravnimi možnostmi.

9.6       Večni trenutek si pridržuje pravico, da so na predporočnem fotografiranju prisotni fotografi asistenti.

10. ČLEN – UNIKATNOST STORITVE

10.1     Fotografa bosta po svojih najboljših zmožnostih uresničila pričakovanja naročnika in upoštevala želje pri fotografiranju. Ker je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, Večni trenutek ne dovoljuje reklamacij na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor najlepših fotografij in njihova obdelava je prav tako predmet našega umetniškega navdiha. Neobdelanih fotografij (RAW fotografij) ne pošiljamo, saj se ne smatrajo za končen izdelek. Prav tako ne dovoljujemo pregleda in/ali lastnega izbora neobdelanih fotografij.

10.2     Fotografa samostojno izbereta število fotografij, ki jih naročnik prejme. Zavezujemo se, da bo število fotografij v rangu, ki je naveden v ponudbi. Število fotografij variira glede na razgibanost poroke, vremenskih pogojev ter trenutnega navdiha fotografov. Paketi so podrobno opisani na spletni strani www.vecni-trenutek.si/ponudba.

10.3    Če smo zaradi vmešavanja gostov (motenja med delom ali nastavljanja pred objektivom) izpustili določen trenutek, fotografa za to ne odgovarjata. Fotografa ne odgovarjata za neujetost trenutkov, ki so lahko izvirajo tudi z drugih razlogov.

10.4    Fotograf in naročnika se dogovorita, da bosta reševala vse spore, ki bi nastali iz njunega naročniškega razmerja sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, je za reševanje sporov pristojno okrožno sodišče v Kranju.

11. ČLEN - DVOJNA REZERVACIJA NA POROČNI DAN

11.1     Večni trenutek se zavezuje, da bo na dan izvedbe fotografske storitve (poročni dan) prisoten vsaj en fotograf izmed stalne ekipe Večnega trenutka t.j. Luka Vabič in Ana Koblar.

11.2     Fotografa imata lahko rezervirani dve poroki na isti dan. Zavezujeta se, da naročniku zagotovita ekipo dveh fotografov, ki je sestavljena iz stalnega člana vodilne ekipe in asistenta pri Večnem trenutku.

11.3     Naročnik v primeru dvojne rezervacije ne podaja želje glede izbire fotografa, saj je delo Večnega trenutka enotno ne glede na sestavo ekipe, ki poročni dan fotografira.

Vsi fotografi Večnega trenutka so usposobljeni za delo in zagotavljajo kakovostno storitev. Na poročni dan bodo s ponosom predstavljali ekipo Večnega trenutka in zagotovili kvalitetno storitev.

12. ČLEN – PODALJŠANJE DELOVNEGA RAZMERJA

12.1     Fotografa se zavezujeta, da na dan izvajanja fotografske storitve izvajata svoje delo do meta šopka in podvezice (razen če ni drugače dogovorjeno) ali do prve ure zjutraj (01:00). Po prvi uri zjutraj (01:00) se delo fotografov doplača 100 €/uro za vsako dodatno uro, ko je Večni trenutek službeno prisoten na poroki.

13. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

13.1     Fotograf se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku rezervacije fotografske storitve varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Fotograf osebnih podatkov svojih strank ne bo uporabljal za drug namen kot izključno za kvalitetno izvajanje fotografiranja, komunikacijo z naročnikom in posredovanja fotografij naročniku. Osebni podatki se shranjujejo trajno. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja stranke fotograf osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljal v druge namene, kot so navedeni v tem členu. S podpisom Pogodbe o sodelovanju stranka jamči za pravilnost posredovanja podatkov.

14. ČLEN

14.1     Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.vecni-trenutek.si. Naročnik se tako z rezervacijo fotografske storitve pri Večnem trenutku in s podpisom Pogodbe o sodelovanju zavezuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen in se jih zavezuje spoštovati.

14.2     Fotografa si pridržujeta pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremenita.